คุณจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะผูู้แทน FETCO เข้าร่วมประชุมติดตามผลการประชุมความร่วมมือทวิภาคี ไทย-บาร์เรน ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ