FETCO เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561