ผู้แทน FETCO เข้าร่วมประชุมหารือคณะทำงานเพื่อยกร่างแผนแม่บท ACMECS ครั้งที่ 3 ร่วมกับประเทศสมาชิก ACMECS ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561