ผู้แทน FETCO ได้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อโดยที่ประชุมได้หารือความคืบหน้า และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม I Code และร่วมพิจารณาคู่มือในการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Policy Guideline) ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนของผู้ลงทุนสถาบันแล้ว โดยที่ประชุมคณะทำงานฯ เห็นชอบคู่มือดังกล่าว