ประธานกรรมการ FETCO และคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร (กรรรมการ FETCO) เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยผลจากการประชุมดังกล่าวจะถูกนำไปสังเคราะห์รวมกันเพื่อจัดทำเป็นร่างเอกสารความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไป เมื่อวันที่ 4, 26 เมษายน 2560