คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย บรรยายสรุปภาพรวมตลาดทุนไทย และความสำคัญของตลาดทุนต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ แก่ผู้บริหารระดับอธิบดี และเจ้าหน้าที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556