ประธานกรรมการ FETCO เข้าเป็นกรรมการใน (1) คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรฯ (2) คณะกรรมการองค์กรฯ และ (3) คณะกรรมการกลยุทธ์ฯ โดยมีการประชุมเพี่อหารือการดำเนินงานขององค์กร การระดมทุน การจัดสัมมนาระดมความเห็น และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี สำหรับในปี 2560 ได้มีกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560