ประธานกรรมการ FETCO เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ… ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีการประชุม 11 ครั้งจนการพิจารณาแก้ไขเสร็จสิ้น และผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา