การเตรียมการรองรับการปฏิบัติการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA  

  • ร่วมประชุมกับภาครัฐในคณะกรรมการเตรียมการรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA และการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามความตกลง FATCA
  • FETCO และภาคเอกชนร่วมจัดประชุมย่อยฯ เพื่อหารือการจัดทำ FATCA Local Guidance โดยมีบริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ ร่วมเป็นที่ปรึกษาการจัดทำคู่มือดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือยังอยู่ระหว่างการดำเนินการคู่ขนานกับการพิจารณาออกกฎหมายหลักและกฎหมายย่อยที่เกี่ยวข้องของภาครัฐเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
  • ผู้แทน FETCO และสมาชิก เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ….” เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ปัจจุบันสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบในวาระที่ 3 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา