คณะกรรมการ และที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กราบขอบพระคุณประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมาโดยตลอด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556