showcase_august 8 2012

งานแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2 ท่าน ในหัวข้อ “ต่างทัศนะ ร่วมมุมมอง พี่น้องตลาดทุน”…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.