แผนพัฒนาตลาดทุนไทย

เป็นแผนฯ ที่มีความสำคัญต่อทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคตลาดทุนอันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ

การจัดทำแผนการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนร่วมกันให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนฯ อย่างเป็นองค์รวม เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาตลาดทุนที่เป็นรูปธรรม มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ครอบคลุมองค์ประกอบของตลาดทุน ไม่ว่าจะเป็นตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดตราสารอนุพันธ์

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ กำกับและติดตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย มีหน้าที่ในการพิจารณากำกับและติดตามดูแลการดำเนินการให้สำเร็จตามแผนฯ