งานสัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

เชิญรับฟังย้อนหลังงานสัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัมมนาย้อนหลัง “วางแผนการลงทุนตราสารหนี้ต้อนรับรัฐบาลใหม่”

ติดตามสัมมนาย้อนหลัง "วางแผนการลงทุนตราสารหนี้ต้อนรับรัฐบาลใหม่" ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิเชียร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนไทยมีความเข้าใจการลงทุนตราสารหนี้และตราสารทุน สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมั่งคั่ง

งานสัมมนา เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลหลังเลือกตั้ง”

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดงานสัมมนา เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลหลังเลือกตั้ง” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวัชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน นักธุรกิจ นักลงทุนและหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบแนวนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายตลาดทุนภายหลังการเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือรัฐบาลในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผุู้บริหารผู้แทนพรรคการเมืองร่วมเป็นวิทยากร 

งานสัมมนา ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ติดตามชมสัมมนาย้อนหลัง ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ‘ระบบการออมเพื่อการเกษียณที่ครอบคลุมเพียงพอและยั่งยืน” และสัมมนา “ระบบการออมเพื่อการเกษียณของไทยกับการเตรียมพร้อมรับกองทุนบำเหน็จบำนาญภาคบังคับ” โดย คุณณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. คุณวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คุณสุปาณี จันทรมาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุนและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากร ดำเนินรายการ โดย คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ Money Channel

งานเสวนา “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market” ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

ติตดามงานเสวนาย้อนหลังในหัวข้อ "จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market” ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) โดยได้รับเกียรติจากคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณ สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยคุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ

งานสัมมนา Capital Market Outlook “เศรษฐกิจไทยขยับ เตรียมรับเทคโนโลยีเปลี่ยน

ติดตามชมสัมมนาย้อนหลังงานสัมมนา Capital Market Outlook "เศรษฐกิจไทยขยับ เตรียมรับเทคโนโลยีเปลี่ยน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน คุณธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้านักวิเคราะห์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี โดยมีคุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวต้อนรับและร่วมสนทนากับผู้ว่า