เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คุณสรรเสริญ นิลรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผุู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้ารับโล่เกียรติคุณจากศาสตราจารย์พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน – 11 ธันวาคม 2559