ผู้แทน FETCO เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการเพื่อรองรับ Thailand 0 จัดโดยคณะอนุกรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน (สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) โดยในการสัมมนามีการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และจะมีการตั้ง working group ในด้านต่างๆ ซึ่งจะเชิญภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค เช่น กฎหมายในระดับ พ.ร.บ. กฎหมายระดับรอง ระเบียบขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆ ตามกำหนดจะใช้เวลา 1 ปี ในการดำเนินงานดังกล่าว

โดย FETCO ได้รับเชิญเข้าร่วมให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย (Protecting Minority Investors)