Interest Rate Expectation Index

Interest Rate Expectation Index

(TH) ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนมีนาคม 2563

ผลจากดัชนีคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะลดลงจากระดับ 1% ในการประชุม กนง. รอบเดือนมีนาคมนี้ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และอายุ 10 ปีมีแนวโน้มลดลงในอีก 11 สัปดาห์ข้างหน้า นับจากวันที่สำรวจ (28 ก.พ. 63) เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่า กนง. จะอาจจะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มี.ค. นี้เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบจากโคโรน่าไวรัสและปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ การท่องเที่ยว การส่งออก และการบริโภคในประเทศ

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนมีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนมีนาคมนี้ปรับตัวลดลงต่ำสุดตั้งแต่เริ่มจัดทาดัชนี อยู่ที่ระดับ 8 ลดลงอย่างมากจากครั้งที่แล้วมาอยู่ในเกณฑ์ “ลดลง (Decrease)” สะท้อนมุมมองของตลาดที่ว่าการประชุม กนง. ในเดือนมีนาคมนี้ อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับร้อยละ 1 โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยโลกที่ลดลง และ Fund flow จากต่างชาติไหลออก เป็นปัจจัยกาหนดที่สาคัญ

– ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปีและ 10 ปี ในรอบการประชุม กนง. พฤษภาคม 2563 (ประมาณ 11 สัปดาห์ข้างหน้า) ปรับตัวลดลงต่ำสุดตั้งแต่เริ่มจัดทำดัชนี อยู่ที่ระดับ 22 ทั้ง 2 ดัชนี ลดลงอย่างมากจากครั้งที่แล้วมาอยู่ในเกณฑ์ลดลง “ลดลง (Decrease)” เนื่องจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดว่าอัตราผลตอบแทนอาจลดลงจาก 0.88% และ 1.09% ตามลาดับ ณ วันที่ทำการสารวจ (28 ก.พ. 63) โดยปัจจัยหนุนสำคัญ ได้แก่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัว อุปสงค์อุปทานในตลาดตราสารหนี้ที่ทรงตัวแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกที่ลดลง และ Fund flow จากต่างชาติไหลออก

—————————————————————————————————

Interest Rate Expectation Index Report